Thursday, October 6, 2011

Samkhya - 09 - Literature

1. According to tradition Kapila left no written work but passed on his works orally to Asuri who passed it on to Panchashikha who wrote Samkhyapravachanasutra and Tattvasamasa.
2. Samkhyakarika by Ishwarkrishna
3. Bhashya by Gaudapada  - commentary on Samkhyakarika
4. Samkhyatattvakaumudi by Vachaspati Mishra - commentary on Samlhyakarika

No comments:

Post a Comment