Monday, October 10, 2011

Yoga - 04 - Literature

1. Yogasutra by Patanjali
2. Bhashya by Vyasa - commentary on Yogasutra
3. Tattvavaisharadi by Vachaspati Mishra (glossary on Vyasa's Bhashya)
4. Rajamartanda by Bhoja
5. Yogavarttika by Vigyanabhikshu
6. Yogasarasamaghaha by Vigyanabhikshu

No comments:

Post a Comment