Sunday, November 27, 2011

Tantra - 15 - Important Sections of Texts

1. pichumata from brahmayAmala
2. pi~Ngalamata from brahmayAmala (supposedly)
3. uttaratantra of rudrayAmala
4. anuttaratantra from rudrayAmala
5. Anandagahavara or AnandashAsana
6. dixottara
7. trishirobhairava
8. yogasaMchAra
9. vIrAvali
10. ratnamAlA
11. mAdhvakula
12. UrmishAstra
13. gamashAstra
14. kulakrIDAvatAra

No comments:

Post a Comment