Thursday, December 8, 2011

mahAnirvANatantram - 01 - 06 to 10

Previous:    Next:

sadAshivaM sadAnandaM karuNAmRRitasAgaraM |
karpUrakundadhavalaM shubhrasatvamayaM vibhuM || 6 ||

digamabaraM dInanAthaM yogIndraM yogivallabhaM |
ga~NgAshIkarasaMsiddhajaTAmaNDalamaNDitaM || 7||

vibhhUtibhUShitaM shAntaM vyAlamAlaM kapAlinaM |
trilochanaM trilokeShaM triShulavaradhAriNaM || 8 ||

AshyatoShaM GYAnamayaM kaivalyaphaladAyakaM |
nirvikalpaM nirAta~NkaM nirvisheShaM nira~njanaM || 9 ||

sarvveShAM hitakartAraM devadevaM nirAmayaM |
prasannavadanaM vIdya lokAnAM hitakAbhyayA |
vinayAknatA devI pArvatI shivambravIt || 10 ||

Previous:    Next:

No comments:

Post a Comment