Friday, December 9, 2011

mahAnirvANatantram - 01 - 11 to 15

shrIpArvatyuvAcha |

devadeva | jagannAtha | mannAtha | karuNAnidhe |
tvadadhInAsmi devesh | tavAGYAkAriNI sadA || 11 ||

vinAGYayA mayA ki~nchiDabhAShituM naiva shakyate |
kRRipAvalesho mayi chet shenoasti yadi mAM prati || 12 ||

tadA nivedyate ki~nchinmanasA yadvichAritam |
tvadanyaH saMshayasyAsya kastrilokyAM maheshvara
ChettA bhavitumarho vA sarvaGYaH sarvashAstravit || 13 ||

shrIsadAshiva uvAcha

kimuchyate mahAprAGYe kathyatAM prANavallabhe |
yadakathyaM gaNesheapi skande senApatAvapi || 14 ||

tavAgre kavayiShyAmi sugopyamapi yadbhavet |
kimasti triShu lokeShu gopanIyaM tavAgrataH || 15 ||

No comments:

Post a Comment