Saturday, December 10, 2011

mahAnirvANatantram - 01 - 16 to 20

mama rUpAsi devi tvaM na medoasti tvayA mama |
sarvaGYA kiM na jAnAsi tvanabhiGYeva pRRichChasi || 16 ||

iti devavachaH shrutvA pArvati dRRiSthamAnasA |
vinayAvanatA sAdhvI paripaprachCha sha~Nkaram || 17 ||

shrI AdyovAcha |

bhagvan sarvabhUtesh sarvadharmaviMdA vara |
kRRipAvatA bhagavatA brahmAntaryAminA uprA || 18 ||

prakAshitAshchaturvedAH sarvadharmoryavTaMhitAH |
varNAshramAdiniyamA yatra chaiva pratiShThAH || 19 ||

tadutyaktyogayaGYAdyaiH karmabhirabhuvi mAnavAH |
devAn pitRRIn prINayantaH puNyashIlAH kRRite yuge || 20 ||

No comments:

Post a Comment