Sunday, January 15, 2012

Devi - 01

From Mahanirvana Tantra Chapter 4


त्वं परा प्रकृतिः साक्षाद् ब्रह्मणः परमात्मनः ।
त्वत्तो जातं जगत् सर्वं त्वं जगज्जननी शिवे ॥ १० ॥
महदाद्यणुपर्यन्तं यदेतत् सचराचरम् ।
त्वयैवोत्पादितं भद्रे त्वदधीनमिदं जगत् ॥ ११ ॥
त्वमाद्या सर्वविद्यानामस्माकमपि जन्मभूः ।
त्वं जानासि जगत् सर्वं न त्वां जानाति कश्चन ॥ १२ ॥
त्वं काली तारिणी दुर्गा षोडशी भुवनेश्वरी ।
धूमावती त्वं बगला भैरवी छिन्नमस्तका ॥ १३ ॥
त्वमन्नपूर्णा वाग्देवी त्वं देवी कमलालया ।
सर्वशक्तिस्वरूपा त्वं सर्वदेवमयी तनुः ॥ १४ ॥
त्वमेव सूक्ष्मा स्थूला त्वं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी ।
निराकाराऽपि साकारा कस्त्वां वेदितुमर्हति ॥ १५ ॥
उपासकानां कार्यार्थं श्रेयसे जगतामपि ।
दानवानां विनाशाय धत्से नानाविधास्तनूः ॥ १६ ॥
चतुर्भुजा त्वं द्विभुजा षड्भुजाऽष्टभुजा तथा ।
त्वमेव विश्वरक्षार्थं नानाशस्त्रास्त्रधारिणी ॥ १७ ॥


सृष्टेरादौ त्वमेकाऽसीत् तमोरूपमगोचरम् ।
त्वत्तो जातं जगत् सर्वं परब्रह्मसिसृक्षया ॥ २५ ॥
महत्तत्त्वादिभूतान्तं त्वया सृष्टमिदं जगत् ।
निमित्तमात्रं तद्ब्रह्म सर्वकारणकारणम् ॥ २६ ॥
सद्रूपं सर्वतोव्यापि सर्वमावृत्य तिष्ठति ।
सदैकरूपं चिन्मात्रं निर्लिप्तं सर्ववस्तुषु ॥ २७ ॥
न करोति न चाऽश्नाति न गच्छति न तिष्ठति ।
सत्यं ज्ञानमनाद्यन्तमवाङ्मनसगोचरम् ॥ २८ ॥
तदिच्छामात्रमालम्ब्य त्वं महायोगिनी परा ।
करोषि पासि हंस्यन्ते जगदेतच्चराचरम् ॥ २९ ॥
तव रूपं महाकालो जगत्संहारकारकः ।
महासंहारसमये कालः सर्वं ग्रसिष्यति ॥ ३० ॥
कलनात् सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः ।
महाकालस्य कलनात् त्वमाद्या कालिका परा ॥ ३१ ॥
कालसंग्रसनात् काली सर्वेषामादिरूपिणी ।
कालत्वादादिभूतत्वादाद्या कालीति गीयते ॥ ३२ ॥
पुनः स्वरूपमासाद्य तमोरूपं निराकृतिः ।
वाचातीतं मनोगम्यं त्वमेकैवाऽवशिष्यसे ॥ ३३ ॥
साकाराऽपि निराकारा मायया बहुरूपिणी ।
त्वं सर्वादिरनादिस्त्वं कर्त्री हर्त्री च पालिका ॥ ३४ ॥

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাদ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ |
ত্বত্তো জাতং জগত সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে || ১০ ||
মহদাদ্যণুপর্যন্তং য়দেতত সচরাচরম |
ত্বয়ৈবোত্পাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগত || ১১ ||
ত্বমাদ্যা সর্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ |
ত্বং জানাসি জগত সর্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন || ১২ ||
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোডশী ভুবনেশ্বরী |
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা || ১৩ ||
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া |
সর্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ || ১৪ ||
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী |
নিরাকারাঽপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি || ১৫ ||
উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি |
দানবানাং বিনাশায় ধত্সে নানাবিধাস্তনূঃ || ১৬ ||
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড্ভুজাঽষ্টভুজা তথা |
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী || ১৭ ||
সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাঽসীত তমোরূপমগোচরম |
ত্বত্তো জাতং জগত সর্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া || ২৫ ||
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগত |
নিমিত্তমাত্রং তদ্ব্রহ্ম সর্বকারণকারণম || ২৬ ||
সদ্রূপং সর্বতোব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি |
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তুষু || ২৭ ||
ন করোতি ন চাঽশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি |
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মনসগোচরম || ২৮ ||
তদিচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহা যোগিনী পরা |
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম || ২৯ ||
তব রূপং মহাকালো জগত্সংহারকারকঃ |
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্বং গ্রসিষ্যতি || ৩০ ||
কলনাত সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ |
মহাকালস্য কলনাত ত্বমাদ্যা কালিকা পরা || ৩১ ||
কালসংগ্রসনাত কালী সর্বেষামাদিরূপিণী |
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে || ৩২ ||
পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ |
বাচাতীতং মনোগম্যং ত্বমেকৈবাঽবশিষ্যসে || ৩৩ ||
সাকারাঽপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী |
ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা || ৩৪ ||

Transliteration - ITRANS
tvaM parA prakR^itiH sAkShAd brahmaNaH paramAtmanaH |
tvatto jAtaM jagat sarvaM tvaM jagajjananI shive || 10 ||
mahadAdyaNuparyantaM yadetat sacharAcharam |
tvayaivotpAditaM bhadre tvadadhInamidaM jagat || 11 ||
tvamAdyA sarvavidyAnAmasmAkamapi janmabhUH |
tvaM jAnAsi jagat sarvaM na tvAM jAnAti kashchana || 12 ||
tvaM kAlI tAriNI durgA ShoDashI bhuvaneshvarI |
dhUmAvatI tvaM bagalA bhairavI ChinnamastakA || 13 ||
tvamannapUrNA vAgdevI tvaM devI kamalAlayA |
sarvashaktisvarUpA tvaM sarvadevamayI tanuH || 14 ||
tvameva sUkShmA sthUlA tvaM vyaktAvyaktasvarUpiNI |
nirAkArA.api sAkArA kastvAM veditumarhati || 15 ||
upAsakAnAM kAryArthaM shreyase jagatAmapi |
dAnavAnAM vinAshAya dhatse nAnAvidhAstanUH || 16 ||
chaturbhujA tvaM dvibhujA ShaDbhujA.aShTabhujA tathA |
tvameva vishvarakShArthaM nAnAshastrAstradhAriNI || 17 ||


sR^iShTerAdau tvamekA.asIt tamorUpamagocharam |
tvatto jAtaM jagat sarvaM parabrahmasisR^ikShayA || 25 ||
mahattattvAdibhUtAntaM tvayA sR^iShTamidaM jagat |
nimittamAtraM tadbrahma sarvakAraNakAraNam || 26 ||
sadrUpaM sarvatovyApi sarvamAvR^itya tiShThati |
sadaikarUpaM chinmAtraM nirliptaM sarvavastuShu || 27 ||
na karoti na chA.ashnAti na gachChati na tiShThati |
satyaM j~nAnamanAdyantamavA~Nmanasagocharam || 28 ||
tadichChAmAtramAlambya tvaM mahAyoginI parA |
karoShi pAsi haMsyante jagadetachcharAcharam || 29 ||
tava rUpaM mahAkAlo jagatsaMhArakArakaH |
mahAsaMhArasamaye kAlaH sarvaM grasiShyati || 30 ||
kalanAt sarvabhUtAnAM mahAkAlaH prakIrtitaH |
mahAkAlasya kalanAt tvamAdyA kAlikA parA || 31 ||
kAlasaMgrasanAt kAlI sarveShAmAdirUpiNI |
kAlatvAdAdibhUtatvAdAdyA kAlIti gIyate || 32 ||
punaH svarUpamAsAdya tamorUpaM nirAkR^itiH |
vAchAtItaM manogamyaM tvamekaivA.avashiShyase || 33 ||
sAkArA.api nirAkArA mAyayA bahurUpiNI |
tvaM sarvAdiranAdistvaM kartrI hartrI cha pAlikA || 34 ||


Translation
You are the only Para Prakriti of the Supreme Soul Brahman, and from You has sprung the whole Universe – O Shiva – its Mother.
O gracious One ! whatever there is in this world, of things which have and are without motion, from Mahat to an atom, owes its origin to and is dependent on You.
You are the Original of all the manifestations; You are the birthplace of even Us; You knowest the whole world, yet none know You.
You are Kali, Tarini, Durga, Shodashi, Bhuvaneshvari, Dhumavati. You are Bagala, Bhairavi, and Chhinna-mastaka.
You are Anna-purna, Vagdevi, Kama-lalaya. You are the Image or Embodiment of all the Shaktis and of all the Devas.
You are both Subtle and Gross, Manifested and Veiled, Formless, yet with form. Who can understand You?.
For the accomplishment of the desire of the worshipper, the good of the world, and the destruction of the Danavas, You assume various forms.
You are four-armed, two-armed, six-armed, and eight-armed, and holdest various missiles and weapons for the protection of the Universe.


Before the Beginning of things You existed in the form of a Darkness which is beyond both speech and mind, and of You by the creative desire of the Supreme Brahman was the entire Universe born.
This Universe, from the great principle of Mahat down to the gross elements, has been created by You, since Brahman Cause of all causes is but the instrumental Cause.
It is the Ever-existent, Changeless, Omnipresent, Pure Intelligence unattached to, yet existing in and enveloping all things.
It acts not, neither does It enjoy. It moves not, neither is It motionless. It is the Truth and Knowledge, without beginning or end, Ineffable and Incomprehensible.
You the Supreme Yogini, moved by his mere desire, create, protect, and destroy this world with all that moves and is motionless therein.
Mahakala, the Destroyer of the Universe, is your Image. At the Dissolution of things, it is Kala Who will devour all, and by reason of this He is called Mahakala, and since You devour Mahakala Himself, it is You who art the Supreme Primordial Kalika.
Because You devour Kala, You are Kali, the original form of all things, and because You are the Origin of and devour all things You are called the Adya Kali.
Resuming after Dissolution Thine own form, dark and formless, You alone remain as One ineffable and inconceivable. You having a form, yet are You formless; You Thyself without beginning, multiform by the power of Maya, You are the Beginning of all, Creatrix, Protectress, and Destructress that You are.

No comments:

Post a Comment