Monday, January 16, 2012

Devi - 02 - Adya Kali Svarupa Stotra

Adya Kali Svarupa Stotra

ह्री/ काली श्री/ कराली च क्री/ कल्याणी कलावती ।
कमला कलिदर्पघ्नी कपर्दीशकृपान्विता ॥ १२ ॥
कालिका कालमाता च कालानलसमद्युतिः ।
कपर्दिनी करालास्या करुणामृतसागरा ॥ १३ ॥
कृपामयी कृपाधारा कृपापारा कृपागमा ।
कृशानुः कपिला कृष्णा कृष्णानन्दविवर्द्धिनी ॥ १४ ॥
कालरात्रिः कामरूपा कामपाशविमोचनी ।
कादम्बिनी कलाधारा कलिकल्मषनाशिनी ॥ १५ ॥
कुमारीपूजनप्रीता कुमारीपूजकालया ।
कुमारीभोजनानन्दा कुमारीरूपधारिणी ॥ १६ ॥
कदम्बवनसञ्चारा कदम्बवनवासिनी ।
कदम्बपुष्पसन्तोषा कदम्बपुष्पमालिनी ॥ १७ ॥
किशोरी कलकण्ठा च कलनादनिनादिनी ।
कादम्बरीपानरता तथा कादम्बरीप्रिया ॥ १८ ॥
कपालपात्रनिरता कङ्कालमाल्यधारिणी ।
कमलासनसन्तुष्टा कमलासनवासिनी ॥ १९ ॥
कमलालयमध्यस्था कमलामोदमोदिनी ।
कलहंसगतिः क्लैव्यनाशिनी कामरूपिणी ॥ २० ॥
कामरूपकृतावासा कामपीठविलासिनी ।
कमनीया कल्पलता कमनीयविभूषणा ॥ २१ ॥
कमनीयगुणाराध्या कोमलाङ्गी कृशोदरी ।
कारणामृतसन्तोषा कारणानन्दसिद्धिदा ॥ २२ ॥
कारणानन्दजापेष्टा कारणार्चनहर्षिता ।
कारणार्णवसम्मग्ना कारणव्रतपालिनी ॥ २३ ॥
कस्तूरीसौरभामोदा कस्तूरीतिलकोज्ज्वला ।
कस्तूरीपूजनरता कस्तूरीपूजकप्रिया ॥ २४ ॥
कस्तूरीदाहजननी कस्तूरीमृगतोषिणी ।
कस्तूरीभोजनप्रीता कर्पूरामोदमोदिता ।
कर्पूरमालाभरणा कर्पूरचन्दनोक्षिता ॥ २५ ॥
कर्पूरकारणाह्लादा कर्पूरामृतपायिनी ।
कर्पूरसागरस्नाता कर्पूरसागरालया ॥ २६ ॥
कूर्चबीजजपप्रीता कूर्चजापपरायणा ।
कुलीना कौलिकाराध्या कौलिकप्रियकारिणी ॥ २७ ॥
कुलाचारा कौतुकिनी कुलमार्गप्रदर्शिनी ।
काशीश्वरी कष्टहर्त्री काशीशवरदायिनी ॥ २८ ॥
काशीश्वरकृतामोदा काशीश्वरमनोरमा ॥ २९ ॥
कलमञ्जीरचरणा क्वणत्काञ्चीविभूषणा ।
काञ्चनाद्रिकृतागारा काञ्चनाचलकौमुदी ॥ ३० ॥
कामबीजजपानन्दा कामबीजस्वरूपिणी ।
कुमतिघ्नी कुलीनार्तिनाशिनी कुलकामिनी ॥ ३१ ॥
क्री/ ह्री/ श्री/ मन्त्रवर्णेन कालकण्टकघातिनी ।
इत्याद्याकालिकादेव्याः शतनाम प्रकीर्तितम् ॥ ३२ ॥
ककारकूटघटितं कालीरूपस्वरूपकम् ॥ ३३ ॥
पूजाकाले पठेद्यस्तु कालिकाकृतमानसः ।
मन्त्रसिद्धिर्भवेदाशु तस्य काली प्रसीदति ॥ ३४ ॥

আদ্যা কালী স্বরূপ স্তোত্র

হ্রীং কালী শ্রীং করালী চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী |
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দীশকৃপান্বিতা || ১২ ||
কালিকা কালমাতা চ কালানলসমদ্যুতিঃ |
কপর্দিনী করালাস্যা করুণামৃতসাগরা || ১৩ ||
কৃপাময়ী কৃপাধারা কৃপাপারা কৃপাগমা |
কৃশানুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী || ১৪ ||
কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী |
কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী || ১৫ ||
কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া |
কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী || ১৬ ||
কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী |
কদম্বপুষ্পসন্তোষা কদম্বপুষ্পমালিনী || ১৭ ||
কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদনিনাদিনী |
কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া || ১৮ ||
কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমাল্যধারিণী |
কমলাসনসন্তুষ্টা কমলাসনবাসিনী || ১৯ ||
কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী |
কলহংসগতিঃ ক্লৈব্যনাশিনী কামরূপিণী || ২০ ||
কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী |
কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা || ২১ ||
কমনীয়গুণারাধ্যা কোমলাঙ্গী কৃশোদরী |
কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা || ২২ ||
কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চনহর্ষিতা |
কারণার্ণবসম্মগ্না কারণব্রতপালিনী || ২৩ ||
কস্তূরীসৌরভামোদা কস্তূরীতিলকোজ্জ্বলা |
কস্তূরীপূজনরতা কস্তূরীপূজকপ্রিয়া || ২৪ ||
কস্তূরীদাহজননী কস্তূরীমৃগতোষিণী |
কস্তূরীভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা |
কর্পূরমালাভরণা কর্পূরচন্দনোক্ষিতা || ২৫ ||
কর্পূরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী |
কর্পূরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া || ২৬ ||
কূর্চবীজজপপ্রীতা কূর্চজাপপরায়ণা |
কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী || ২৭ ||
কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী |
কাশীশ্বরী কষ্টহর্ত্রী কাশীশবরদায়িনী || ২৮ ||
কাশীশ্বরকৃতামোদা কাশীশ্বরমনোরমা || ২৯ ||
কলমঞ্জীরচরণা ক্বণত্কাঞ্চীবিভূষণা |
কাঞ্চনাদ্রিকৃতাগারা কাঞ্চনাচলকৌমুদী || ৩০ ||
কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী |
কুমতিঘ্নী কুলীনার্তিনাশিনী কুলকামিনী || ৩১ ||
ক্রীং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকণ্টকঘাতিনী |
ইত্যাদ্যাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীর্তিতম || ৩২ ||
ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকম || ৩৩ ||
পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কালিকাকৃতমানসঃ |
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদাশু তস্য কালী প্রসীদতি || ৩৪ ||

Transliteration - ITRANS

 
hrI/ kAlI shrI/ karAlI cha krI/ kalyANI kalAvatI |
kamalA kalidarpaghnI kapardIshakR^ipAnvitA || 12 ||
kAlikA kAlamAtA cha kAlAnalasamadyutiH |
kapardinI karAlAsyA karuNAmR^itasAgarA || 13 ||
kR^ipAmayI kR^ipAdhArA kR^ipApArA kR^ipAgamA |
kR^ishAnuH kapilA kR^iShNA kR^iShNAnandavivarddhinI || 14 ||
kAlarAtriH kAmarUpA kAmapAshavimochanI |
kAdambinI kalAdhArA kalikalmaShanAshinI || 15 ||
kumArIpUjanaprItA kumArIpUjakAlayA |
kumArIbhojanAnandA kumArIrUpadhAriNI || 16 ||
kadambavanasa~nchArA kadambavanavAsinI |
kadambapuShpasantoShA kadambapuShpamAlinI || 17 ||
kishorI kalakaNThA cha kalanAdaninAdinI |
kAdambarIpAnaratA tathA kAdambarIpriyA || 18 ||
kapAlapAtraniratA ka~NkAlamAlyadhAriNI |
kamalAsanasantuShTA kamalAsanavAsinI || 19 ||
kamalAlayamadhyasthA kamalAmodamodinI |
kalahaMsagatiH klaivyanAshinI kAmarUpiNI || 20 ||
kAmarUpakR^itAvAsA kAmapIThavilAsinI |
kamanIyA kalpalatA kamanIyavibhUShaNA || 21 ||
kamanIyaguNArAdhyA komalA~NgI kR^ishodarI |
kAraNAmR^itasantoShA kAraNAnandasiddhidA || 22 ||
kAraNAnandajApeShTA kAraNArchanaharShitA |
kAraNArNavasammagnA kAraNavratapAlinI || 23 ||
kastUrIsaurabhAmodA kastUrItilakojjvalA |
kastUrIpUjanaratA kastUrIpUjakapriyA || 24 ||
kastUrIdAhajananI kastUrImR^igatoShiNI |
kastUrIbhojanaprItA karpUrAmodamoditA |
karpUramAlAbharaNA karpUrachandanokShitA || 25 ||
karpUrakAraNAhlAdA karpUrAmR^itapAyinI |
karpUrasAgarasnAtA karpUrasAgarAlayA || 26 ||
kUrchabIjajapaprItA kUrchajApaparAyaNA |
kulInA kaulikArAdhyA kaulikapriyakAriNI || 27 ||
kulAchArA kautukinI kulamArgapradarshinI |
kAshIshvarI kaShTahartrI kAshIshavaradAyinI || 28 ||
kAshIshvarakR^itAmodA kAshIshvaramanoramA || 29 ||
kalama~njIracharaNA kvaNatkA~nchIvibhUShaNA |
kA~nchanAdrikR^itAgArA kA~nchanAchalakaumudI || 30 ||
kAmabIjajapAnandA kAmabIjasvarUpiNI |
kumatighnI kulInArtinAshinI kulakAminI || 31 ||
krI/ hrI/ shrI/ mantravarNena kAlakaNTakaghAtinI |
ityAdyAkAlikAdevyAH shatanAma prakIrtitam || 32 ||
kakArakUTaghaTitaM kAlIrUpasvarUpakam || 33 ||
pUjAkAle paThedyastu kAlikAkR^itamAnasaH |
mantrasiddhirbhavedAshu tasya kAlI prasIdati || 34 ||

Translation (From Mahanirvana Tantra translation by Arthur Avalon)

Hymn Entitled Adya-Kali-Svarupa

Hring, O Destroyer of Time,
Shring, O Terrific One,
Kring, Thou Who art beneficent,
Possessor of all the Arts,
Thou art Kamala,
Destroyer of the pride of the Kali Age,
Who art kind to Him of the matted hair, (12)
Devourer of Him Who devours,
Mother of Time,
Thou Who art brilliant as the Fires of the final Dissolution,
Wife of Him of the matted hair,
O Thou of formidable countenance,
Ocean of the nectar of compassion, (13)
Merciful,
Vessel of Mercy,
Whose Mercy is without limit,
Who art attainable alone by Thy mercy,
Who art Fire,
Tawny,
Black of hue,
Thou Who increasest the joy of the Lord of Creation, (14)
Night of Darkness,
Image of Desire,
Yet Liberator from the bonds of desire,
Thou Who art (dark) as a bank of Clouds,
And bearest the crescent-moon,
Destructress of sin in the Kali Age, (15)
Thou Who art pleased by the worship of virgins,
Thou Who art the Refuge of the worshippers of virgins,
Who art pleased by the feasting of the virgins,
Who art the Image of the virgin, (16)
Thou Who wanderest in the kadamba forest,
Who art pleased with the flowers of the kadamba forest,
Who hast Thy abode in the kadamba forest,
Who wearest a garland of kadamba flowers, (17)
Thou Who art youthful,
Who hast a soft low voice,
Whose voice is sweet as the cry of a Chakravaka bird,
Who drinkest and art pleased with the kadambari wine, (18)
And Whose cup is a skull,
Who wearest a garland of bones,
Who art pleased with,
And Who art seated on the Lotus, (19)
Who abidest in the centre of the Lotus,
Whom the fragrance of the Lotus pleases,
Who movest with the swaying gait of a Hangsa,
Destroyer of fear,
Who assumest all forms at will,
Whose abode is at Kama-rupa, (20)
Who ever plays at the Kama-pitha,
O beautiful One,
O Creeper Which givest every desire,
Who art the Possessor of beautiful ornaments, (21)
Adorable as the Image of all tenderness,
Thou with a tender body,
And Who art slender of waist,
Who art pleased with the nectar of purified wine,
Giver of success to them whom purified wine rejoices, (22)
The own Deity of those who worship Thee when joyed with wine,
Who art gladdened by the worship of Thyself with purified wine,
Who art immersed in the ocean of purified wine,
Who art the Protectress of those who accomplish vrata with wine, (23)
Whom the fragrance of musk gladdens,
And Who art luminous with a tilaka-mark of musk,
Who art attached to those who worship Thee with musk,
Who lovest those who worship Thee with musk, (24)
Who art a Mother to those who burn musk as incense,
Who art fond of the musk-deer and art pleased to eat its musk,
Whom the scent of camphor gladdens,
Who art adorned with garlands of camphor,
And Whose body is smeared with camphor and sandal paste, (25)
Who art pleased with purified wine flavoured with Camphor,
Who drinkest purified wine flavoured with camphor,
Who art bathed in the ocean of camphor,
Whose abode is in the ocean of camphor, (26)
Who art pleased when worshipped with the Vija Hung,
Thou Who threatenest with the Vija Hung,
Embodiment of Kulachara,
Adored by Kaulikas,
Benefactress of the Kaulikas, (27)
Observant of Kulachara,
Joyous One, Revealer of the path of the Kaulikas,
Queen of Kashi,
Allayer of sufferings,
Giver of blessings to the Lord of Kashi,(28)
Giver of pleasure to the Lord of Kashi,
Beloved of the Lord of Kashi, (29)
Thou Whose toe-ring bells make sweet melody as Thou movest,
Whose girdle bells sweetly tinkle,
Who abidest in the mountain of gold,
Who art like a Moon-beam on the mountain of gold, (30)
Who art gladdened by the recitation of the Mantra Kling,
Who art the Kama Vija,
Destructress of all evil inclinations,
And of the afflictions of the Kaulikas,
Lady of the Kaulas, (31)
O Thou Who by the three Vijas, Kring, Hring, Shring, art the Destructress of the fear of Death.
(To Thee I make obeisance.)

These are proclaimed as the Hundred Names of Kalika (32), beginning with the letter Ka. They are all identical with the image of Kali (33). He who in worship recites these names with his mind fixed on Kalika, for him Mantra-siddhi is quickly obtained, and with him Kali is pleased (34).

No comments:

Post a Comment