Monday, April 9, 2012

Maha Ganesh Pancharatna Stotram

महागणेश पञ्चरत्नस्तोत्रम् / মহাগণেশ পঞ্চরত্নস্তোত্রম / mahAgaNesha pa~ncharatnastotram

महागणेश पञ्चरत्नस्तोत्रम्

मुदाकरात्तमोदकं सदाविमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरञ्जकम् । अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ १॥
नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ २॥
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेभवक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३॥
अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् । प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् ॥ ४॥
नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजं अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम् । हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ ५॥
महागणेश्पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् । अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात् ॥ ६॥

মহাগণেশ পঞ্চরত্নস্তোত্রম

মুদাকরাত্তমোদকং সদাবিমুক্তিসাধকং কলাধরাবতংসকং বিলাসিলোকরঞ্জকম | অনায়কৈকনায়কং বিনাশিতেভদৈত্যকং নতাশুভাশুনাশকং নমামি তং বিনায়কম || ১||
নতেতরাতিভীকরং নবোদিতার্কভাস্বরং নমত্সুরারিনির্জরং নতাধিকাপদুদ্ধরম | সুরেশ্বরং নিধীশ্বরং গজেশ্বরং গণেশ্বরং মহেশ্বরং তমাশ্রয়ে পরাত্পরং নিরন্তরম || ২||
সমস্তলোক শঙ্করং নিরস্তদৈত্যকুঞ্জরং দরেতরোদরং বরং বরেভবক্ত্রমক্ষরম | কৃপাকরং ক্ষমাকরং মুদাকরং যশস্করং মনস্করং নমস্কৃতাং নমস্করোমি ভাস্বরম || ৩||
অকিঞ্চনার্তিমার্জনং চিরন্তনোক্তিভাজনং পুরারিপূর্বনন্দনং সুরারিগর্বচর্বণম | প্রপঞ্চনাশভীষণং ধনঞ্জয়াদিভূষণং কপোলদানবারণং ভজে পুরাণবারণম || ৪||
নিতান্তকান্তদন্তকান্তিমন্তকান্তকাত্মজং অচিন্ত্যরূপমন্তহীনমন্তরায়কৃন্তনম | হৃদন্তরে নিরন্তরং বসন্তমেব যোগিনাং তমেকদন্তমেব তং বিচিন্তয়ামি সন্ততম || ৫||
মহাগণেশ্পঞ্চরত্নমাদরেণ যোঽন্বহং প্রগাযতি প্রভাতকে হৃদি স্মরন গণেশ্বরম | অরোগতামদোষতাং সুসাহিতীং সুপুত্রতাং সমাহিতায়ুরষ্টভূতিমভ্যুপৈতি সোঽচিরাত || ৬||

mahAgaNesha pa~ncharatnastotram

mudAkarAttamodakaM sadAvimuktisAdhakaM kalAdharAvataMsakaM vilAsilokara~njakam |
anAyakaikanAyakaM vinAshitebhadaityakaM natAshubhAshunAshakaM namAmi taM vinAyakam || 1||
natetarAtibhIkaraM navoditArkabhAsvaraM namatsurArinirjaraM natAdhikApaduddharam |
sureshvaraM nidhIshvaraM gajeshvaraM gaNeshvaraM maheshvaraM tamAshraye parAtparaM nirantaram || 2||
samastalokasha~NkaraM nirastadaityaku~njaraM daretarodaraM varaM varebhavaktramakSharam |
kR^ipAkaraM kShamAkaraM mudAkaraM yashaskaraM manaskaraM namaskR^itAM namaskaromi bhAsvaram || 3||
aki~nchanArtimArjanaM chirantanoktibhAjanaM purAripUrvanandanaM surArigarvacharvaNam |
prapa~nchanAshabhIShaNaM dhana~njayAdibhUShaNaM kapoladAnavAraNaM bhaje purANavAraNam || 4||
nitAntakAntadantakAntimantakAntakAtmajaM achintyarUpamantahInamantarAyakR^intanam |
hR^idantare nirantaraM vasantameva yoginAM tamekadantameva taM vichintayAmi santatam || 5||
mahAgaNeshpa~ncharatnamAdareNa yo.anvahaM pragAyati prabhAtake hR^idi smaran gaNeshvaram |
arogatAmadoShatAM susAhitIM suputratAM samAhitAyuraShTabhUtimabhyupaiti so.achirAt || 6||

Subhodeep Mukhopadhyay (2012)

No comments:

Post a Comment