Thursday, April 5, 2012

Mahalakshmi Stava

श्रीमहालक्ष्मीस्तव / শ্রীমহালক্ষ্মীস্তব / shrImahAlakShmIstava

Mahalakshmi Stava may be recited everyday. If not, it should be recited at least once a week during the weekly Lakshmi Puja which is on:
a. Thursdays for Bengalis
b. Fridays for South Indians

श्रीमहालक्ष्मीस्तव
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   १
नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   २
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुश्ह्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ३
सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ४
आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ५
स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ६
पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ७
श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूश्हिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ८
फलश्रुति
महालक्ष्म्यश्ह्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा   ९
एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः   १०
त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा   ११
इति श्रीमहालक्ष्मीस्तव
-----------------------
শ্রীমহালক্ষ্মীস্তব

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ১..
নমস্তে গরুডারূঢে কোলাসুরভয়ঙ্করি সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ২..
সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্টভয়ঙ্করি সর্বদুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৩..
সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি মন্ত্রপূতে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৪..
আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যশক্তিমহেশ্বরি যোগজে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৫..
স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তিমহোদরে মহাপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৬..
পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৭..
শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কারভূষিতে জগত্স্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে .. ৮..
ফলশ্রুতি
মহালক্ষ্ম্যষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিমান্নরঃ সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্বদা .. ৯..
এককালে পঠেন্নিত্যং মহাপাপবিনাশনম্ দ্বিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং ধনধান্য়সমন্বিতঃ .. ১০..
ত্রিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং মহাশত্রুবিনাশনম্ মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা .. ১১..
ইতি শ্রীমহালক্ষ্মীস্তব

--------------------------------------
shrI mahAIlakShmIstava

namaste.astu mahAmAye shrIpIThe surapUjite shaN^khachakragadAhaste mahAlakShmi namo.astute   1
namaste garuDArUDhe kolAsurabhayaN^kari sarvapApahare devi mahAlakShmi namo.astute   2
sarvaGYe sarvavarade sarvadushhTabhayaN^kari sarvaduHkhahare devi mahAlakShmi namo.astute   3
siddhibuddhiprade devi bhuktimuktipradAyini mantrapUte sadA devi mahAlakShmi namo.astute   4
Adyantarahite devi Adyashaktimaheshvari yogaje yogasambhUte mahAlakShmi namo.astute   5
sthUlasUkShmamahAraudre mahAshaktimahodare mahApApahare devi mahAlakShmi namo.astute   6
padmAsanasthite devi parabrahmasvarUpiNi parameshi jaganmAtarmahAlakShmi namo.astute   7
shvetAmbaradhare devi nAnAlaN^kArabhUshhite jagatsthite jaganmAtarmahAlakShmi namo.astute   8
phalashruti
mahAlakShmyashhTakaM stotraM yaH paThed.hbhaktimAnnaraH sarvasiddhimavApnoti rAjyaM prApnoti sarvadA   9
ekakAle paThennityaM mahApApavinAshanam.h dvikAlaM yaH paThennityaM dhanadhAnyasamanvitaH   10
trikAlaM yaH paThennityaM mahAshatruvinAshanam.h mahAlakShmIrbhavennityaM prasannA varadA shubhA   11

iti shrImahAlaxmIstava
---------------------------------------------
नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   १

নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ১

namaste.astu mahAmAye shrIpIThe surapUjite shaN^khachakragadAhaste mahAlakshmi namo.astu te   1

Salutations to you, who are the illusory power of the universe, the basis for all wealth, who are worshipped by divine beings. Conch, chakra, and club in hand, Mahalakshmi, salutations to you. (1)

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   २

নমস্তে গরুডারূঢে কোলাসুরভয়ঙ্করি সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ২

namaste garuDArUDhe kolAsurabhayaN^kari sarvapApahare devi mahAlakshmi namo.astu te   2 

Salutations to you, seated on Garuda, slayer of demona Kolasura, remover of all sin, Goddess Lakshmi, salutations to you (2)

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुश्ह्टभयङ्करि सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ३

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্টভয়ঙ্করি সর্বদুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৩

sarvaGYe sarvavarade sarvaduShTabhayaN^kari sarvaduHkhahare devi mahAlakshmi namo.astu te   3

All-knowing, boon giver for all, cause of fear for the wicked, remover of all sorrows, Goddess Lakshmi, salutations to you. (3)

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ४

সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি মন্ত্রপূতে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৪

siddhibuddhiprade devi bhuktimuktipradAyini mantramUrte sadA devi mahAlakshmi namo.astu te   4

Goddess, bestower of success and intelligence, the giver of enjoyment and liberation, who is the Mantra herself, Goddess Lakshmi, salutations to you. (4)

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ५

আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যশক্তিমহেশ্বরি যোগজে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৫

Adyantarahite devi Adyashaktimaheshvari yogaje yogasambhUte mahAlakshmi namo.astu te   5

Beginningless and endless goddess,  Supreme Goddess of the universe, she who is yoga and is born of yoga, Goddess Lakshmi,salutations to you. (5)

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ६

স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তিমহোদরে মহাপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৬

sthUlasUkshmamahAraudre mahAshakti mahodare mahApApahare devi mahAlakshmi namo.astu te   6

The great terror (Durga) of gross and subtle (wicked beings), supreme power, engulfing all, redemptress of the universe, remover of the great sins, Goddess Lakshmi, salutations to you. (6)

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ७

পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৭

padmAsanasthite devi parabrahmasvarUpiNi parameshi jaganmAtA mahAlakshmi namo.astu te   7

Seated on a lotus, the Goddess, whose nature is the transcendent infinite, transcendent ruler, mother of the world, Goddess Lakshmi, salutations to you. (7)

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूश्हिते जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते   ८

শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কারভূষিতে জগত্স্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে   ৮

shvetAmbaradhare devi nAnAlaN^kArabhUShite jagatsthite jaganmAtarmahAlakshmi namo.astu te   8

Clad in white clothes, adorned with various ornaments, mother of the world, abiding in the world, Goddess Lakshmi, salutations to you. (8)

फलश्रुति / ফলশ্রুতি/ phalashruti /Benefits of chanting this prayer

महालक्ष्म्यश्ह्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा   ९

মহালক্ষ্ম্যষ্টকং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিমান্নরঃ সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি রাজ্যং প্রাপ্নোতি সর্বদা   ৯

mahAlakshmyaShTakastotra.n yaH paThedbhaktimAnnaraH sarvasiddhimavApnoti rAjyaM prApnoti sarvadA 

The devotee who chants this verse of eight stanzas to Goddess Lakshmi gains all possible success and gains sovereignty at all times.

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः   १०

এককালে পঠেন্নিত্যং মহাপাপবিনাশনম্ দ্বিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং ধনধান্য়সমন্বিতঃ   ১০

ekakAle paThennityaM mahApApavinAshanam.h dvikAla.n yaH paThennitya.n dhanadhAnyasamanvitaH 

He who always recites once daily, shall be blessed with the destruction of all his sins;  he who recites twice daily, is endowed with wealth and food.

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम् महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा   ११

ত্রিকালং যঃ পঠেন্নিত্যং মহাশত্রুবিনাশনম্ মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং প্রসন্না বরদা শুভা   ১১

trikAlaM yaH paThennityaM mahAshatruvinAshanam.h mahAlakshmIrbhavennityaM prasanna varadA shubhA 

He who recites it three times daily always gains destruction of great enemies, and (Goddess Lakshmi) the
pure giver of boons, would be always pleased (with the person).

------------------------
Ref: http://sanskritdocuments.org/doc_devii/mahaalakshmyashhTakaM.itx
Image: http://deezden.blogspot.in/2009/06/maa-lokkhi-bengali-lakshmi-devi.html

No comments:

Post a Comment