Wednesday, July 11, 2012

Adya Kali Mantras

1-Syllable Mantras
ह्रीं
श्रीं
क्रीं

3-Syllable Mantra
ह्रीं श्रीं क्रीं

7-Syllable Mantra
परमेश्वरि स्वाहा 

8 Syllable Mantras
क्लीं परमेश्वरि स्वाहा
ऐं परमेश्वरि स्वाहा
ओं परमेश्वरि स्वाहा

10-Syllable Mantra
ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहा

16-Syllable Mantra (ShoDashi vidyA)
ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा

17-Syllable Mantras
स्त्रीं ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा
ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहा

Explanation
-----------------

prANesha - h, taijas - r, bheruNDa - I, vyoma - M / bIja => hrIM
sandhya - sh, rakta - r, vAmanetra - I, vindu - M / bIja => shrIM
prajApati - k, dIpa - r, govinda - I, vindu - M / bIja => krIM

vIja of kAma => klIM
vIja of vAgbhava => aiM
vIja or tArA => oM
vIja of vadhu => strIM
praNava => auM
vahnikAntA => svAhA

Source: Mahanirvana Tantra (Chapter 5 - Commentary)
--------------------------------------------------------------------------

तच्च किं बीजमत आह सन्ध्येत्यादि । रक्तसमारूढा रेफं समारूढा सन्ध्या तालव्यः शकारो वामनेत्रेन्दुसंयुता वामनेत्रमीकारः इन्दुरनुस्वारः ताभ्यां संयुक्ता कर्तव्या । एवं श्रीमिति द्वितीयं बीजमुद्धृतमासीत् । हे कल्याणि तृतीयं बीजं शृणु । तच्च किं बीजमत आह दीपसंस्थ इत्यादि । दीपसंस्थः दीपो रेफः तत्र स्थितः प्रजापतिः ककारो गोविन्दबिन्दुसंयुक्तः गोविन्द ईकारः बिन्दुरनुस्वारः ताभ्यां संयुक्तः करणीयः । एतादृशश्च ककारः साधकानां सुखावहः सुखप्रापको भवति । एवञ्च क्रीमिति तृतीयं बीजमुद्धृतमासीत् । बीजत्रयस्यान्ते वह्निकान्ता स्वाहा अवधिरन्तभूता यस्य एतादृशं परमेश्वरि इति सम्बोधनं पदं वदेत् । सकलपदयोजनया ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि स्वाहेति मन्त्रो जातः । हे शिते अयं मनुर्मन्त्रो दशार्णो दशवर्णकः प्रोक्तः । वह्निकान्तावधिरिति पाठे तु मन्त्रो विशेष्यः तस्यैवेदं विशेषणमिति ज्ञातव्यम् । सर्वविद्यामयी सर्वविद्यास्वरूपेयं मन्त्रात्मिका देवी परमेश्वरी विद्यानाम ॥ ११ – १३ ॥

आद्येत्यादि । आद्यत्रयाणामेतस्यैव मन्त्रस्यादिभूतानां  ह्रीं प्रभृतीनां त्रयाणां बीजानां मध्ये प्रत्येकं ह्रीमिति श्रीमिति क्रीमिति वा बीजं ह्रीं श्रीं क्रीमिति बीजत्रयमपि वा धर्मकामार्थसिद्धये साधकाधीशः साधकोत्तमः प्रजपेत् । एवन्तु पञ्चमन्त्रा आसन् ॥ १४ ॥

बीजमित्यादि । ह्रीं प्रभृत्याद्यबीजत्रयं हित्वा त्यक्त्वा दशाक्षरी मन्त्रात्मिका परमेश्वरी विद्या सप्तार्णाऽपि परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा सप्ताक्षर्यपि भवेत् । अनेन सहिताः षड्मन्त्रा अभूवन् । कामवाग्भवताराद्या क्लीमिति ऐमिति ओमिति वा बीजमाद्यं यस्यास्तथाभूता चेत् सप्तार्णा मन्त्ररूपा परमेश्वरी विद्या स्यात्तदा क्ली/ परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा ऐ/ परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा ॐ परमेश्वरि स्वाहेत्याकारा चाष्टाक्षर्यपि भवति । एवञ्चैषाऽष्टाक्षरी त्रिधा जाता । एतैस्त्रिभिः सहिता नव मन्त्रा वभूवुः ॥ १५ ॥

दशार्णेत्यादि । दशार्णस्य मनोरामन्त्रणपदात् परं कालिके इति पदमुच्चरेत् वदेत् । ततः परं ह्रीं प्रभृत्याद्यत्रयं बीजं पुनर्वदेत् । ततोऽनन्तरं वह्निजायां स्वाहेति पदं वदेत् । सकलपदयोजनया ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहेति मन्त्रो जातः । इयं षोडशी षोडशवर्णा मन्त्रात्मिका परमेश्वरी विद्या सर्वतन्त्रेषु गोपितापि तव प्रीत्यै मया समाख्याता सम्यक् कथिता । एतेन सहिता दश मन्त्रा अभवन् । चेद्यद्येषा षोडशी वध्वाद्या स्त्रीमिति बीजाद्या प्रणवाद्या ओङ्काराद्या वा स्यात् तदा स्त्रीं ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहेत्याकारा ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरि कालिके ह्रीं श्रीं क्रीं स्वाहेत्याकारा च सप्तदशी सप्तदशाक्षर्यपि भवेत् ।

No comments:

Post a Comment