Skip to main content

कविकङ्कन मुकुन्दराम चक्रवर्ती

Kavikankanam Mukundaram Chakravarti कविकङ्कन मुकुन्दराम चक्रवर्ती কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

कविकङ्कन मुकुन्दराम चक्रवर्ती

कविकङ्कन-मुकुन्दराम-चक्रवर्ती  (कलियुग ४६२४ - ४७०२ / ख्रिस्ताब्द १५४० - १६०० )  मध्ययुगस्य वङ्गीय-साहित्य-कविः । तस्य पैतृक-निवासः पश्चिमवङ्गस्य वर्धमान-मण्डल-स्थितं दामुन्या-ग्रामे आसीत्‌ । काव्य-चण्डीमङ्गलः (वा चण्डी) इति श्रीमुकुन्दः रचितवान्‌ । प्रायः पङ्चसप्तत्यधिक-शत-वर्ष-पूर्वे (४९२४ कलियुगे / १८२२ ख्रिस्टाब्दे) श्रीमुकुन्दस्य अयं ग्रन्थः प्रथम-प्रकाशितः।

चण्डीमङ्गल-काव्ये कविः श्रीमुकुन्दः द्वे-पर्यायां तस्य आत्मपरिचयः ज्ञापनः कृतवान्‌ - प्रथम्‌-पर्यायाम्‌ आसीत्‌ तस्य वंश-परिचयः तथा द्वितीये आसीत्‌ ग्रन्थ-रचनास्य इतिवृतः । कविना प्रदत्त-वंश-तालिकायाः मते कयाडि-ग्रामस्य सावर्ण-गोत्रीय-ब्राह्मणः आसित्‌ श्रीतपन-ओझा-महोदयः । श्री-तपनस्य प्रपौत्रः श्री-हृदय-मिश्रः आसित्‌ - तस्य द्वौपुत्रौ कविचन्द्र-मुकुन्दौ । मिश्रः तेषु नवाब-प्रदत्त-उपाधिः । मुकुन्दस्य माता दैवकी-देवी। मुकुन्दस्य द्वपुत्रौ च द्वेपुत्र्यौ आसन्‌ ।

बाल्यकालतः कवि-मुकुन्दः अध्यायनस्य सहितम्‌ अन्येन-ब्राह्मण-सन्तानवत्‌ देवता-नित्यसेवां करोति स्म । सः सुकण्ठस्य अधिकारी अपि आसीत्‌ । बाल्य-कालतः सः सङ्गीत-रचनां कृत्वा गायति स्म ।

आत्मकथायाः द्वितीय-पर्यायः ग्रन्थ-रचना-कारणम्‌ इति परिचितः । अस्मिन्‌ कविः उक्तवान्‌ इति एक-विषेश-समय-पर्यन्तं ६-७ पुरुषात्‌ ते दमुन्याये सुखे जीविताः । परन्तु एकस्मिन्‌ समयः देशे अराजकताः आरभते स्म । अत्याचारी मामुद-शरिफः (Mahmud Sharif) डिहिदारस्य नियुक्तः  । सः ब्राह्मण-वैष्णवोपरि विशेष-अत्याचारम्‌ आरम्भं कृतवान्‌ । तस्यै अराजकतायै भीतः मुकुन्दः सप्त-पुरुष-निवास-स्थानं त्यक्त्वा निरापदाश्रय-सन्धानस्य यात्रां कृतवान्‌ ।

पथे दस्यु-रूप-रायः तस्य सर्वस्यम्‌ अपहरणं कृतवान्‌ । कपर्दक-शून्य-कविः सपरिवार-सहितः क्षुधा-तृष्णा-कातरः  परन्तु दीर्घपथ-अतिक्रमं कृत्वा मुण्डेश्वरीं दारकेश्वरं दामोदरं च नदीम्‌ अतिक्रमयित्वा गोचाडियाग्राम-धारे एकस्मिन्‌ तडाग-धारे आश्रयं नीतवान्‌ । क्षुधार्त-शिशोः रोदने  कविः तदा असहायम्‌ ।

सः तडाग-जलपानं कृत्वा क्षुधा-निवृत्त-चेष्टां कृतवान्‌ । तडाग-शम्बूकं संग्रहं कृत्वा कुमुद-पुष्पे देवता-पुजां कृतवान्‌ । अवशेषे अवसन्न-कविः तस्मिन्‌-स्थाने प्रसुप्तवान्‌ । तदा स्वप्ने देवीचण्डी तस्मै काव्य-रचनादेशं कृतवती ।

निद्रासमाप्तं कृत्वा कविः पुनरपि पथ-चलनम्‌ आरम्भं कृतवान्‌ । शिलाइ-नदी-पारं कृत्वा आडरा-नगरे प्रविष्टवान्‌ । आडरायः राजा बांकुडा-रायः तस्मिन्‌ आश्रयं दत्त्वा राज-परिवार-शिक्षकं नियुक्तं कृतवान्‌ । कवेः छात्र-बांकुडा-राय-पुत्रस्य रघुनाथ-रायस्य अनुरोधे तथा देवी-स्वप्नादेश-पालनं कर्तुं मुकुन्द-कविः चण्डी-मङ्गल-काव्य-रचनायै व्रतीः भूतः ।

----------------------------------------------------------------------

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

কবিকঙ্কন-মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী  (কলিয়ুগ ৪৬২৪ - ৪৭০২ / খ্রিস্তাব্দ ১৫৪০ - ১৬০০ )  মধ্যয়ুগস্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-কবিঃ । তস্য পৈতৃক-নিবাসঃ পশ্চিমবঙ্গস্য বর্ধমান-মণ্ডল-স্থিতং দামুন্যা-গ্রামে আসীত্‌ । কাব্য-চণ্ডীমঙ্গলঃ (বা চণ্ডী) ইতি শ্রীমুকুন্দঃ রচিতবান্‌ । প্রায়ঃ পঙ্চসপ্তত্যধিক-শত-বর্ষ-পূর্বে (৪৯২৪ কলিয়ুগে / ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে) মুকুন্দস্য অয়ং গ্রন্থঃ প্রথম-প্রকাশিতঃ।

চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে কবিঃ শ্রীমুকুন্দঃ দ্বে-পর্যায়াং তস্য আত্মপরিচয়ঃ জ্ঞাপনঃ কৃতবান্‌ - প্রথম্‌-পর্যায়াম্‌ আসীত্‌ তস্য বংশ-পরিচয়ঃ তথা দ্বিতীয়ে আসীত্‌ গ্রন্থ-রচনাস্য ইতিবৃতঃ । কবিনা প্রদত্ত-বংশ-তালিকায়াঃ মতে কয়াডি-গ্রামস্য সাবর্ণ-গোত্রীয়-ব্রাহ্মণঃ আসিত্‌ শ্রীতপন-ওঝা-মহোদয়ঃ । শ্রী-তপনস্য প্রপৌত্রঃ শ্রী-হৃদয়-মিশ্রঃ আসিত্‌ - তস্য দ্বৌপুত্রৌ কবিচন্দ্র-মুকুন্দৌ । মিশ্রঃ তেষু নবাব-প্রদত্ত-উপাধিঃ । মুকুন্দস্য মাতা দৈবকী-দেবী। মুকুন্দস্য দ্বপুত্রৌ চ দ্বেপুত্র্যৌ আসন্‌ ।


বাল্যকালতঃ কবি-মুকুন্দঃ অধ্যায়নস্য সহিতম্‌ অন্যেন-ব্রাহ্মণ-সন্তানবত্‌ দেবতা-নিত্যসেবাং করোতি স্ম । সঃ সুকণ্ঠস্য অধিকারী অপি আসীত্‌ । বাল্য-কালতঃ সঃ সঙ্গীত-রচনাং কৃত্বা গায়তি স্ম ।

আত্মকথায়াঃ দ্বিতীয়-পর্যায়ঃ গ্রন্থ-রচনা-কারণম্‌ ইতি পরিচিতঃ । অস্মিন্‌ কবিঃ উক্তবান্‌ ইতি এক-বিষেশ-সময়-পর্যন্তং ৬-৭ পুরুষাত্‌ তে দমুন্যায়ে সুখে জীবিতাঃ । পরন্তু একস্মিন্‌ সময়ঃ দেশে অরাজকতাঃ আরভতে স্ম । অত্যাচারী মামুদ-শরিফঃ ("Mahmud Sharif") ডিহিদারস্য নিয়ুক্তঃ । সঃ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবোপরি বিশেষ-অত্যাচারম্‌ আরম্ভং কৃতবান্‌ । তস্যৈ অরাজকতায়ৈ ভীতঃ মুকুন্দঃ সপ্ত-পুরুষ-নিবাস-স্থানং ত্যক্ত্বা নিরাপদাশ্রয়-সন্ধানস্য যাত্রাং কৃতবান্‌ ।

পথে দস্যু-রূপ-রায়ঃ তস্য সর্বস্যম্‌ অপহরণং কৃতবান্‌ । কপর্দক-শূন্য-কবিঃ সপরিবার-সহিতঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতরঃ  পরন্তু দীর্ঘপথ-অতিক্রমং কৃত্বা মুণ্ডেশ্বরীং দারকেশ্বরং দামোদরং চ নদীম্‌ অতিক্রময়িত্বা গোচাডিয়াগ্রাম-ধারে একস্মিন্‌ তডাগ-ধারে আশ্রয়ং নীতবান্‌ । ক্ষুধার্ত-শিশোঃ রোদনে কবিঃ তদা অসহায়ম্‌ ।

সঃ তডাগ-জলপানং কৃত্বা ক্ষুধা-নিবৃত্ত-চেষ্টাং কৃতবান্‌ । তডাগ-শম্বূকং সংগ্রহং কৃত্বা কুমুদ-পুষ্পে দেবতা-পুজাং কৃতবান্‌ । অবশেষে অবসন্ন-কবিঃ তস্মিন্‌-স্থানে প্রসুপ্তবান্‌ । তদা স্বপ্নে দেবীচণ্ডী তস্মৈ কাব্য-রচনাদেশং কৃতবতী ।

নিদ্রাসমাপ্তং কৃত্বা কবিঃ পুনরপি পথ-চলনম্‌ আরম্ভং কৃতবান্‌ । শিলাই-নদী-পারং কৃত্বা আডরা-নগরে প্রবিষ্টবান্‌ । আডরায়ঃ রাজা বাংকুডা-রায়ঃ তস্মিন্‌ আশ্রয়ং দত্ত্বা রাজ-পরিবার-শিক্ষকং নিয়ুক্তং কৃতবান্‌ । কবেঃ ছাত্র-বাংকুডা-রায়-পুত্রস্য রঘুনাথ-রায়স্য অনুরোধে তথা দেবী-স্বপ্নাদেশ-পালনং কর্তুং মুকুন্দ-কবিঃ চণ্ডী-মঙ্গল-কাব্য-রচনায়ৈ ব্রতীঃ ভূতঃ ।

Reference
  1. Sukumar Sen (1991, reprint 2007). Bangala Sahityer Itihas
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Chandimangal
  3. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 

Comments

Popular posts from this blog

Adya Stotram in Bengali Font

A lot of people have requested me for online Adya Stotram in Bengali font . That is why I am presenting the same here. The Adya Stotram / আদ্যা স্তোত্র / आद्या स्तोत्रम्  is a hymn in praise of Adya Ma.  It is very popular in West Bengal, among Hindu Bengalis in Islamic Bangladesh and worldwide. There are a number if positive side effects of daily reciting Adya stotram Daily recitation of Adya Stotram protects from sickness, danger during travel especially by water,  during wars and during troubled times One will receive the same amount of blessing as undertaking holy pilgrimage if one recites Adya Stotram daily Below I am presenting Adya Stotram in Bengali font for the benefit of my Bengali friends.   To know more about Adya Stotram you may read the following. Introduction to Adya Stotram English translation of Adya Stotram 01 02 03 04 05 Introduction and explanation of Adya Stotram with Sanskrit, Bengali and English text You can listen to a recording of Ad

Adya Stotram

The Adya Stotram / আদ্যা স্তোত্র / आद्या स्तोत्रम् , which is very popular in West Bengal, is a hymn in tribute to Adya Ma.  It has 20 shlokas in Sanskrit written in very simple language and talks about the greatness of Adya Ma and the benefits of understanding and reciting the stotram. The benefits of daily recitation of the Stotram are: Protection from death, sickness and fear Conceiving, for those women who are childless Protection from any danger during travel especially by water Protection during wars Protection during troubled times Receiving the same amount of blessing as going on holy pilgrimage Adya Ma is regarded as the physical form (manifestation) of Adya Shakti. Adya Shakti is the primary supreme force of Nature and is regarded as the force essential to the existence of the other forces on Nature. She is worshiped in the form of Goddess Kali. She has a famous temple dedicated to her in Dakshineshwar , West Bengal. The Adya Stotram (hymn) is

Jagaddhatri Stotram and Jagadhatri Puja

  Jagaddhatri also spelled as Jagadhatri (Devnagri: जगद्धात्री, Bengali: জগদ্ধাত্রী) literally means She Who Holds the World or the Protector of the World . She is a form of Devi Durga. She is highly revered in West Bengal, especially in Chandernagore (my ancestral home) which has the biggest celebration of Jagaddhatri Puja in India. People come from all parts of India to Chandannagar to enjoy the amazing light works and show. Other places where the Puja is celebrated with gusto are Bhadreshwar, Hooghly, Rishra and Krishnanagar. Jagadhatri Puja is celebrated on the ninth day of the waxing phase of moon in Kartick month in West Bengal. Outside West Bengal, the Puja is also celebrated as Jagadamaba Puja or Dhatri Puja. Jagaddhatri Puja in Chandannagar The origins of Jagaddhatri Puja in Chandannagar date back to as early as 1750. It is believed that Indranarayan Choudhury, a local zamindar in Chandannagar started performing Jagadhatri Puja at his home. He was closely asso