Saturday, December 31, 2016

संस्कृतभाषायाः महत्वम्

Samskritabhasha mahatvam

"संस्कृतम्" अस्माकं देशस्य एका अतिप्राचीना भाषा वर्तते । इयं भाषा न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य प्राचीनतमा जीवितभाषा इति मन्यते । विश्वस्य आदिग्रन्थः ऋग्वेदः संस्कृतभाषायामेव ।

भारतीयभाषासु बाहुल्येन संस्कृतशब्दाः उपयुक्ताः । अधिका भारतीयभाषाः संस्कृतात् एव उद्भूताः । अनेके युरोपमहादेशस्य भाषाः संस्कृतप्रभावां प्रदर्शयन्ति ।

महर्षिपाणिनिना विरचितः अष्टाध्यायी इति संस्कृतव्याकरणग्रन्थः देशविदेशेषु भाषाविज्ञानिना गवेषणाविषयम् । अमेरिकादेशस्य आन्तरीक्षसंस्था नासा ("NASA") इति नामकः संस्कृतभाषाविषये उन्नतमानानुसन्धानं करोति ।

भारत-ध्येयवाक्यं "सत्यमेव जयते" इति संस्कृत-वैदिक-ग्रन्थात् मुण्डकोपनिषद् इति नामकात् नीयते । संस्कृतभाषा अस्माकं संस्कृत्याः एकमत्यन्तं महत्वपूर्नमङ्गम् ।

संस्कृतभाषायाः महत्वम् इति समाप्तम्  ।

No comments:

Post a Comment